Vedtekter – Landslaget for gammalnorsk spælsau

 

Vedtatt av det konstituerende årsmøtet avholdt på Geilo 27. - 28. oktober 2001

Revidert av årsmøtet på Oppdal 8. februar 2014

Revidert av årsmøtet på Voss 6. februar 2016

Revidert av årsmøtet på Røros 16. februar 2019

 

Kapittel 1. Konstitusjon

 

§1. Lagets navn er Landslaget for gammalnorsk spælsau (org.nr 912085457).

 

§ 2. Laget er ideelt og selveiende, og dets kapital og driftsmidler etableres gjennom medlemskontingenter, private og offentlige midler og bidrag.

 

§ 3. Medlemmer kan de være som eier sau som er innenfor de vedtatte rasebeskrivelser og som vil arbeide for lagets formål. Andre interesserte kan tegne støttemedlemskap uten stemmerett, men med møterett til årsmøtet.

 

Kapittel 2. Formål

 

§ 4. Lagets formål er å arbeide for bevaring, bruk og utbredelse av sauerasen gammalnorsk spælsau.

 

Kapittel 3. Årsmøtet

 

§ 5. Årsmøtet er lagets øverste organ. Årsmøtet samles etter innkalling en gang i året, innen utgangen av februar. Stemmerett har de medlemmer som før årsmøtet settes, har betalt kontingenten for siste år. Et gardsbruk/en familie regnes som ett medlem selv om to eller flere i familien møter på årsmøtet. Årsmøtet settes direkte av de frammøtte stemmeberettigete medlemmene

 

§ 6. Årsmøtet skal:

            velge møteleder og referent for årsmøtet

            velge to medlemmer til å underskrive protokollen

            behandle og godkjenne årsmeldingen for siste år

            behandle og godkjenne siste års regnskap

            vedta handlingsplan for kommende år

            vedta medlemskontingent for kommende år

            vedta budsjett for kommende år

            velge nytt styre

            velge varamedlemmer til styret

            velge valgnemd

            fastsette godtgjøringer/honorarer til styret

            behandle den øvrige sakslisten, herunder innkomne saker

 

Sted og dato for årsmøtet skal meddeles medlemmene senest 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan treffe vedtak i saker som er meldt skriftlig til styret senest 4 uker før fastsatt årsmøtedato, og medtatt på saksliste utsendt til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Rasestandarden kan endres av årsmøtet dersom endringene oppnår 2/3 flertall blant de frammøtte med stemmerett. Vedtektsendringer skal fattes med 2/3 flertall blant de frammøtte med stemmerett. Andre vedtak fattes med simpelt flertall når annet flertallskrav ikke er spesielt nevnt i vedtektene. Ved likt stemmetall har møtelederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved valg.

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av stemmene skal det holdes omvalg. Blir stemmetallet likt i andre valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning mellom de to. Det skal holdes skriftlig valg på leder. Øvrige verv kan velges ved akklamasjon.

 

§ 7. Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte når styret vedtar det, og det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når ¼ av medlemmene eller minst 25 medlemmer skriftlig fremsetter krav om det overfor styret. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister og regler forøvrig som for ordinært årsmøte.

 

Kapittel 4. Styret og valgnemd

 

§ 8. Styret skal bestå av leder og 4 styremedlemmer og ha 3-5 nummererte varamedlemmer. Bare medlemmer av laget er valgbare. Revisoren utpekes av styret, er ikke medlem av styret og behøver ikke å være medlem av laget, men har møte- og talerett på årsmøtet. Revisoren skriver en kommentar til regnskapet. Styret bør ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler.

 

§ 9. Styrets leder velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år. Blant styrets medlemmer velges nestleder for 1 år. 2 styremedlemmer er på valg hvert år slik at kontinuitet oppnås. Ved behov kan styremedlemmer velges for ett år for å oppnå denne fordelingen. Varamedlemmer velges for ett år. Styret selv fordeler de øvrige arbeidsoppgavene. Styrets leder og medlemmer kan gjenvelges uten begrensning.

 

§ 10. Valgnemda består av 3 medlemmer som velges for 3 år. Etter tredje år trer man ut av valgnemda. Det til enhver tid lengstsittende medlem leder valgnemda. Det påhviler valgnemdas leder å kalle inn til første møte i valgnemda. I tillegg til de tre faste medlemmene velges en vara for ett år. Valgnemda innstiller på kandidater til nytt styre og valgnemd, samt foreslår godtgjøringer/honorarer til tillitsvalgte. Det skal bestrebes at begge innstillingene kan følge årsmøtepapirene.

 

§ 11. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet i styret teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 12. Styret kan delegere enkeltoppgaver til personer eller utvalg blant medlemmene, men står ansvarlig for alle vedtak som fattes av slike.

 

Kapittel 5. Drift

 

§ 13. Godtgjørelser/honorarer til styret fastsettes av årsmøtet. Ved særlig arbeidskrevende oppgaver, utover beskrivelsen av arbeidsoppgaver for det enkelte verv, kan styret vedta unntak fra denne regel. Styret avgjør selv hva som kan kalles ‘særlig arbeidskrevende oppgaver’.

Dokumenterte utgifter som styrets medlemmer eller andre har, og som er knyttet til oppgaver utført for laget, skal dekkes av laget i henhold til bilag.

 

§ 14. Laget kan til enhver tid vedta løst eller fast samarbeid med andre lag og organisasjoner, og vedta medlemskap i andre lag og organisasjoner. Samarbeid og medlemskap som binder eller forplikter laget, skal vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Annet samarbeid kan vedtas av styret med 2/3 flertall.

 

Kapittel 6. Fylkeslag

 

§ 15. Landslaget skal godkjenne opprettelse av fylkeslag/lokallag. Fylkeslagene får en startsum pr 2019 på kr 3000,- og kr 100,- per betalende medlem per 1. august, som utbetales innen utgangen av september. Satsene kan vedtas endret av årsmøtet uten vedtektsendring, og vedtatte satser gjelder da til nytt vedtak treffes. Økonomisk støtte utover dette kan søkes Landslaget i skriftlig form, og behandles av styret. Fylkeslagene forplikter seg til å følge Landslagets formål og vedtekter.

 

Kapittel 7. Andre bestemmelser

 

§ 16. Laget kan utnevne æresmedlemmer. Personer som har gjort en ekstraordinær innsats over tid kan utnevnes til æresmedlemmer av laget. Æresmedlemmer utnevnes av hovedorganisasjonen, selv om innsatsen har vært i et lokal- eller fylkeslag. Skriftlig søknad om æresmedlemskap sendes styret, som behandler og vedtar æresmedlemskap. Kandidater til æresmedlemskap kan foreslås av enkeltmedlemmer, lokal- og fylkeslag eller styret.

 

Kapittel 8. Opphør

 

§ 17. Vedtak om lagets opphør krever ¾ flertall på årsmøtet, og krever samtidig at over halvparten av medlemmene er tilstede på møtet. Dersom ikke halvparten av medlemmene er til stede på møtet skal vedtak om opphør behandles av nytt årsmøte, tidligst som ekstraordinært årsmøte avholdt 1 måned etter første vedtak om opphør, og etter skriftlig innkalling til medlemmene umiddelbart etter første vedtak om opphør. Gyldig vedtak om lagets opphør fattes med 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede i dette årsmøtet.

 

Ved opphør skal lagets midler, andre verdier og eiendeler, samt alle dokumenter tilfalle Norsk genressurssenter, NIBIO.

 

Ved opphør av Landslaget opphører også fylkeslag/lokallag.