Vedtekter – Fylkeslag av Landslaget for gammalnorsk spælsau

 

Vedtatt Årnes, 1. april 2016

Revidert av årsmøtet på Røros 16. februar 2019

 

Kapittel 1. Konstitusjon

 

§ 1. Lagets navn er x fylkeslag for gammalnorsk spælsau, org.nr x. Laget er fylkeslag under Landslaget for gammalnorsk spælsau, org.nr 912085457.

 

§ 2. Fylkeslagene er en lokal selvdrevet avdeling under Landslaget. Driftsmidler etableres gjennom gitt startkapital og gitt andel av medlemskontingenter fastsatt av Landslaget, samt eventuelle egne innkomne driftsmidler. Landslaget forbeholder seg retten til å holde tilbake midler om fylkeslaget ikke oppfyller sine forpliktelser eller handler i strid med Landslagets vedtekter og formål.

 

§ 3. Medlemskap tegnes i Landslaget og gir medlemskap i fylkeslag.

 

Kapittel 2. Formål

 

§ 4. Fylkeslag følger formålene til Landslaget, men skal arbeide lokalt med aktuelle saker fra hovedorganisasjonen. Spesielt for fylkeslagene blir lokalt medlemspleie, aktiviteter og medlemsverving. Fylkeslagenes oppgave er å fremme lokal interesse for arbeidet til Landslaget for Gammalnorsk spælsau.

 

Kapittel 3. Årsmøtet

 

§ 5. Årsmøtet samles etter innkalling en gang i året, innen utgangen av januar. Stemmerett har de medlemmer som før årsmøtet settes har betalt kontingenten for siste år. Et gardsbruk/en familie regnes som ett medlem selv om to eller flere i familien møter på årsmøtet. Årsmøtet settes direkte av de frammøtte stemmeberettigete medlemmene.

 

§ 6. Årsmøtet skal:

            velge møteleder og referent for årsmøtet

            velge to medlemmer til å underskrive protokollen

            behandle og godkjenne årsmeldingen for siste år

            behandle og godkjenne siste års regnskap

            vedta handlingsplan for kommende år

            velge nytt styre

            velge varamedlemmer til styret

            velge valgnemd

            fastsette eventuelle godtgjøringer/honorarer

            behandle den øvrige sakslisten, herunder innkomne saker.

 

Dato skal meddeles skriftlig til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet sammen med oppfordring til å fremme saker for årsmøtet. Innkomne saker skal meldes skriftlig til styret senest 3 uker før fastsatt årsmøtedato, og medtatt på saksliste utsendt til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved likt stemmetall har møtelederen dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved valg. Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av stemmene skal det holdes omvalg. Blir stemmetallet likt i andre valgomgang avgjøres valget ved loddtrekning mellom de to. Det skal holdes skriftlig valg på leder. Øvrige verv kan velges ved akklamasjon.

Forslag til vedtektsendringer skal fremmes som en sak til Landslagets styre og årsmøte.

§ 7. Det kan avholdes ekstraordinært årsmøte når styret vedtar det, og det skal avholdes ekstraordinært årsmøte når ¼ av medlemmene eller minst 4 medlemmer skriftlig fremsetter krav om det overfor styret. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme frister og regler forøvrig som for ordinært årsmøte.

 

Kapittel 4. Styret og valgnemd

 

§ 8. Styret skal bestå av leder og 3-4 styremedlemmer og ha 2 varamedlemmer. Styret fordeler selv arbeidsoppgavene. Bare medlemmer av laget er valgbare. Styret bør ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike fylkesdeler.

 

§ 9. Styrets leder velges for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år. Minst ett styremedlem er på valg hvert år. Styrets leder og medlemmer kan gjenvelges uten begrensning.

 

§ 10. Valgnemda består av 2 medlemmer som velges for 2 år. Etter andre år trer man ut av valgnemda. Det til enhver tid lengstsittende medlem leder valgnemda. Det påhviler valgnemdas leder å kalle inn til første møte i valgnemda. I tillegg til de to faste medlemmene velges en vara for ett år. Valgnemda innstiller på kandidater til nytt styre og valgnemd, samt foreslår eventuelle godtgjøringer/honorarer til tillitsvalgte. Det skal bestrebes at begge innstillingene kan følge årsmøtepapirene.

 

§ 11. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet i styret teller lederens stemme dobbelt.

 

§ 12. Styret kan delegere enkeltoppgaver til personer eller utvalg blant medlemmene, men står ansvarlig for alle vedtak som fattes av slike.

 

Kapittel 5. Drift

 

§ 13. Leder (eller stedfortreder for denne) har møteplikt på årsmøtet til Landslaget.

 

§ 14. Styret skal sende referat fra styremøter fortløpende til Landslaget. Samt sende årsmelding, regnskap og protokoll etter avholdt årsmøte.

 

Kapittel 6. Opphør

 

§ 15. Vedtak om lagets opphør krever ¾ flertall på årsmøtet, og krever samtidig at over halvparten av medlemmene er tilstede på møtet. Dersom ikke halvparten av medlemmene er til stede på møtet skal vedtak om opphør behandles av nytt årsmøte, tidligst som ekstraordinært årsmøte avholdt 1 måned etter første vedtak om opphør, og etter skriftlig innkalling til medlemmene umiddelbart etter

første vedtak om opphør. Gyldig vedtak om lagets opphør fattes med 3/4 flertall av de frammøtte stemmeberettigede i dette årsmøtet. Ved opphør skal lagets midler, andre verdier og eiendeler, samt alle dokumenter tilfalle Landslaget.

 

§16. Landslagets årsmøte kan nedlegge et fylkeslag hvis spesielle omstendighet tilsier det. Fylkeslagets midler, andre verdier og eiendeler, samt alle dokumenter behandles som omtalt i § 15.